Dane adresowe placówki

Przedszkole nr 4 im. Bolka i Lolka
Osiedle Północ 8
64-300 Nowy Tomyśl

NIP: 7881985398
REGON: 301614195

Tel: 614423563
e-mail: sekretariat@przedszkole4-nt.pl

Dyrektor:
mgr Joanna Krysztofek-Koprak

DOSTĘPNOŚĆ

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa
Przedszkole nr 4 "Bolka i Lolka" w Nowym Tomyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  http://przedszkolenr4.nowytomysl.pl
- strona utworzona 15.10.2012
- ostatnia istotna aktualizacja 10/2012
 
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
-filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
-  dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Katarzyna Olekszy , e-mail: sekretariat@przedszkole4-nt.pl
 Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu    +48  61 44 23 563.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,  na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność  architektoniczna
Przedszkole nr 4 "Bolka i Lolka
Osiedle Północ 8
64-300 Nowy Tomyśl
 
Wejście do głównego budynku przedszkola nie jest dostępne dla wszystkich. .
Budynek przedszkola  dostępny jest po pokonaniu 12 schodów (bez podjazdu) o utwardzonej nawierzchni wykonanej z betonu. Drzwi główne wejściowe otwierane są ręcznie. Drugie drzwi wewnętrzne - również otwierane ręcznie.
W godzinach 8:15 do 14:15 zablokowane dla osób z zewnątrz. Otwierane przez pracownika po przywołaniu dzwonkiem.
Budynek główny przedszkola jest wielopoziomowy (poziom 0 i poziom niższy i poziom wyższy – na poziom niższy do holu dolnego prowadzi 11 schodów , na poziom wyższy - hol górny prowadzi 11 schodów.
W budynku nie ma windy, w holu głównym nie ma wydzielonych sfer kontroli.
W budynku nie ma podjazdu, nie ma także innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
Parking osiedlowy znajduje się w odległości 15 m, posiada dwa wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Dyrektor placówki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Raport dostępności 2021